Knihovní řád

KNIHOVNÍ ŘÁD

I.

Základní ustanovení

Čl. 1  Právní zakotvení

1.  Podle § 4, odst. 5 Knihovního zákona (dále jen zákona) knihovna realizuje právo občana na svobodný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst.4 Listiny základních práva svobod. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17  odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

2.  Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:

   a/ vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. k provedení zákona

    č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných

     knihovnických informačních služeb.

   b/ zákon č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění zákona

    č. 356/1999 Sb.

   c/ zákon č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o právu autorském, o

   právech souvisejících  s právem autorským a o změně  některých zákonů

    (autorský zákon)

   d/ zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých  

    zákonů

Čl. 2  Poslání a činnost knihovny 

Místní knihovna Ostravice je organizační složkou obce Ostravice.

Je zřízená za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2,4 a 14 KZ. Shromažďuje a půjčuje knihy a časopisy. Poskytuje informace a zajišťuje přístup k dalším informačním systémům. 

Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby 

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak,  

    jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ. Jsou to zejména:

   a/ výpůjční služby 

    půjčování v budově knihovny- presenční půjčování

    půjčování mimo budovu knihovny- absenční půjčování

   b/ meziknihovní služby- v rámci ČR

   c/ kopírovací služby

   d/ informační služby

    poradenská služby- informace o fondech a využívaní knihovny

     bibliografická a informační služba

     přístup na internet

     elektronické služby

     propagační služby

     pořádání besed a podobných akcí pro děti mateřských a základních škol

2. Knihovna účtuje poplatky za registraci uživatelů, sankční poplatky, poplatky  

    za kopírovací služby a za některé specializované služby.

3. Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši

    stanovené Ceníkem poplatků, který je přílohou KŘ.

4. Knihovna je přístupná uživatelům ve stanovenou půjčovní dobu. Případné

omezení půjčovní doby se s dostatečným časovým předstihem oznámí veřejnosti.

II.

Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 4 Registrace uživatelů

Uživatelem knihovny se může stát fyzická nebo právnická osoba, která splňuje podmínky pro registraci:

1. - uživatelem oddělení pro dospělé se může stát občan starší 15 let po předložení osobního dokladu (občanský průkaz, cestovní pas). Na základě tohoto dokladu bude vyplněna přihláška, kterou uživatel potvrdí svým podpisem. Tímto taky potvrzuje znalost knihovního řádu

- uživatelem oddělení pro mládež se může stát každý občan do 15 let. Dětem potvrdí přihlášku svým podpisem rodiče nebo zákonný zástupce, který tímto přebírá odpovědnost za dítě ve vztahu ke knihovně

- právnické osoby se přihlašují prostřednictvím pověřeného pracovníka, který k registraci předloží svůj osobní doklad a písemné pověření

- uživatelé, kteří nechtějí služeb knihovny využívat pravidelně, se mohou přihlásit jednorázově za nižší poplatek. Tímto způsobem si mohou půjčit maximálně 1 dokument za 1 rok

2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno a příjmení, bydliště, datum narození. Tyto údaje knihovna zpracovává podle zákona č.1101/2000 Sb. o ochraně

osobních údajů. Změnu údajů je uživatel povinen neprodleně ohlásit (změnu bydliště, jména). Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využít jejich služeb v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může využívat pouze omezený rozsah služeb, a to těch, které jsou poskytovány anonymně (např. přístup k internetu). Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, případně naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony:

a/ č.257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb- knihovní zákon

b/ č.563/2001 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

c/ č.121/2001 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů- autorský zákon

Další kontaktní údaje uživatele doplňkové:

- akademické tituly, pracoviště, škola, další možná spojení na uživatele, která uvedl

(telefon, e-mail apod.)

Knihovna dále o uživateli vede:

- údaje o realizovatelných a vrácených výpůjčkách dokumentů

- o prolongacích, upomínkách a rezervacích

- zápisy o porušení KŘ, případně další vysvětlující údaje nutné pro provoz knihovny

3. Zaregistrovaný uživatel obdrží čtenářský průkaz, který je nepřenosný jinou osobou.

Případnou ztrátou průkazu je uživatel povinen ihned ohlásit pracovníkům knihovny. Uživatel nese plnou odpovědnost za dokumenty, které byly vypůjčeny na jeho čtenářský průkaz.

Při ztrátě průkazu zaplatí uživatel manipulační poplatek za vystavení nového čtenářského průkazu.

4. Registrace probíhá každoročně, registrační poplatek je jednorázový, platí se v plné výši vždy na 1 kalendářní rok.

Čl. 5 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Uživatel je povinen řídit se knihovním řádem dodržovat pokyny pracovníků knihovny. Musí respektovat stanovená opatření, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku knihovny. Je povinen zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Pokud chce uživatel využít jakýchkoli služeb knihovny je povinen:

- vlastnit platný čtenářský průkaz nebo zaplatit jednorázový poplatek.

Na cizí čtenářský průkaz si nelze dokumenty půjčovat.

- odložit příruční zavazadlo, batohy a větší tašky do uzamykatelných skříněk z důvodu ochrany fondu a kulturního pohybu.

3. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být trvale nebo dočasně zbaven práva služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu podle platných předpisů.

4. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat ústně nebo písemně  řediteli nebo pracovníkům knihovny.

Čl. 6 Pokyny pro využití výpočetní techniky

1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3. Uživatel může s předchozím souhlasem knihovníka kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu.

4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou  manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

6. Soubory, které uživatel během své práce  uložil na pevný disk, je povinen odstranit.

7. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon)¨

III.

Výpůjční řád

Čl. 7 Způsoby půjčování

1. Uživatelům se půjčují dokumenty z vlastního knihovního fondu po předložení průkazu uživatelem.

2. Knihovnám se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č.88/2002 Sb. a metodických pokynů Národní knihovny České republiky.

Čl. 8 Půjčování dokumentů

1. Výpůjčky se uskuteční v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně zákonů- autorský zákon.

2. Mimo budovu knihovny se zásadně nepůjčují dokumenty:

- jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození

- jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny

- jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení              

   autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)

- jestliže byly vypůjčeny z jiných knihoven meziknihovní výpůjční službou, jež stanovily

   podmínku výpůjčky pouze v prostorách knihovny. Pro půjčování dokumentů platí

   ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

3. Uživatelem knihovny se při vstupu prokáže svým čtenářským průkazem, res. Osobním dokladem.

4. Výpůjční lhůta je dva měsíce. Může být dvakrát prodloužena o dva měsíce, nežádá-li dokument jiný uživatel. Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

5. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, knihovna podle možností a na žádost uživatele rezervuje. Jakmile je dokument vrácen, oznámí knihovna písemně (sms) uživateli, že je dokument na 14 dnů rezervován. Rezervace jsou vyřizovány v pořadí, v jakém byly zamluveny.

6. Uživatel je povinen si dokument před vypůjčením zkontrolovat a nahlásit případné závady. Tyto knihovna zaeviduje. Za neohlášené závady nese uživatel odpovědnost.

Čl. 9 Vrácení vypůjčeného dokumentu

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil, jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Nese za něj po celou dobu výpůjčky odpovědnost, tzn. do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.

3. Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen jej řádně zabalit a poslat doporučeně nebo zásilku pojistit. Za zásilku ručí osobně až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala a nezjistila závady.

4. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

5. Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument vypůjčený mimo knihovnu nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou.

Čl. 10 Meziknihovní výpůjčky

1. Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb.a metodických pokynů NK ČR.

2. Při objednávce je uživatel povinen udat přesné bibliografické údaje o žádaném díle.

3. Při výpůjčce prostřednictvím meziknihovní služby je uživatel povinen bezpodmínečně dodržovat termín vrácení stanovený příslušnou knihovnou.

4. Při převzetí dokumentu uživateli potvrdí jeho převzetí podpisem.

Čl. 11 Reprografické a jiné kopírovací služby

1. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondu knihovny nebo z fondů jiných knihoven vypůjčených v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením zákona č.121/2000 Sb.- autorský zákon.

2. Knihovna může odmítnou zhotovit kopie, je-li její zhotovení v rozporu s právními předpisy.

IV.

Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu.

Čl. 12 Ztráty a náhrady

1. Dojde-li ke ztrátě nebo poškození dokumentu, je uživatel povinen tuto skutečnost bezodkladně nahlásit a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za jeho poškození.

2. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné, může knihovna požadovat finanční náhradu až trojnásobek pořizovací ceny plus manipulační poplatek. U cenných a nedostupných dokumentů se požaduje úhrada nákladů do výše pořízení fotokopie a vazby.

3. Knihovna je oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého díla, např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového díla.

4.Náhrada časopisu- viz. Příloha „Ceník služeb“

5. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

6. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 13 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1. Za upomínání a vymáhání nevrácených půjček

2. Za ztrátu čtenářského průkazu a vystavení duplikátu

3. Za poškození čárového kódu

4. Za poškození obalu knihy, časopisu

5. Za poškození knihy, časopisu

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu jsou podrobně uvedeny v příloze „Ceník služeb“.

Čl. 14 Zálohy a kauce

1. Při půjčování mimo budovu u jednorázové výpůjčky, může knihovna žádat jako záruku řádného vrácení složení kauce, na kterou knihovna vystaví stvrzenku. Při řádném vrácení výpůjčky předloží uživatel i stvrzenku a knihovna mu kauci vrátí.

2. Propadnutí kauce:

- nedodrží-li uživatel ustanovení KŘ, kauce propadá v plné výši ve prospěch knihovny

- propadnutím kauce nezaniká nárok knihovny na vrácení knihovního dokumentu v řádném stavu, zaplacení poplatků z prodlení, případně nárok na náhradní vyrovnání závazku v souladu s KŘ.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje ředitel knihovny nebo jím pověřený pracovník.

2. Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy- Ceník služeb.

3. Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1.1. 2016